Zbiór Stron

Zbieramy adresy stron internetowych

Regulamin i Polityka Prywatności katalogu

Regulamin korzystania z Serwisu zbior.stron.biz.pl.


I. Postanowienia wstępne.
1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu zbior.stron.biz.pl, w szczególności Usług udostępnionych w Serwisie zbior.stron.biz.pl.
2. Serwis zbior.stron.biz.pl jest udostępniany Użytkownikom przez firmę FRIKOMP z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Bukowa 20, 63-400 Ostrów Wielkopolski wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Prezydenta Miast Ostrowa Wielkopolskiego pod numerem KRS: 20233, NIP: 6222643664, REGON: 300622695.
3. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny i elementy graficzne Serwisu oraz jego bazy danych i treści niepochodzące od Użytkowników stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw przysługujących firmie FRIKOMP lub/i innym osobom i podlegają ochronie prawnej.
4. Poprzez fakt korzystania z Usług udostępnionych w Serwisie, w szczególności przesłanie do FRIKOMP wypełnionego Formularza przeznaczonego do korzystania z Usług lub/i akceptacji Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że:
a) zapoznał się z postanowieniami Regulaminu;
b) akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
c) wyraża zgodę na niezwłoczne udostępnienie mu Usług, po spełnieniu przez niego warunków określonych w Regulaminie.
5. Korzystanie przez Użytkownika z Usług udostępnionych w Serwisie, w szczególności przesłanie do FRIKOMP wypełnionego Formularza przeznaczonego do akceptacji niniejszego Regulaminu oraz aktywowanie ("kliknięcie") Linku aktywacyjnego otrzymanego od FRIKOMP (jeżeli jest to wymagane dla skorzystania z Usług), oznacza zawarcie przez Użytkownika z FRIKOMP umowy o świadczenie Usług na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

II. Słownik pojęć użytych w Regulaminie.
O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu zbior.stron.biz.pl, określający w szczególności prawa i obowiązki Użytkownika, prawa i obowiązki firmy FRIKOMP oraz zasady i warunki korzystania z Usług udostępnionych w Serwisie zbior.stron.biz.pl.
2. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Usług na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub
b) posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyska zgodę swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z Usług.

W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, czynności określone w Regulaminie wykonuje organ tej osoby lub jej przedstawiciel (pełnomocnik) umocowany do dokonywania wszelkich czynności w jej imieniu związanych z korzystaniem z Usług.

3. FRIKOMP - oznacza firmę FRIKOMP z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Bukowa 20, 63-400 Ostrów Wielkopolski wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego pod numerem KRS: 20233, NIP: 6222643664, REGON: 300622695.
4. Katalog stron zbior.stron.biz.pl - oznacza portal internetowy udostępniany przez FRIKOMP w domenach internetowych, do których prawa przysługują FRIKOMP, w szczególności w domenie internetowej frikomp.pl, dostępny również za pomocą aplikacji udostępnianych przez FRIKOMP do zainstalowania na urządzeniach mobilnych (o ile został udostępniony w taki sposób oraz z zastrzeżeniem różnic dotyczących sposobu i zakresu prezentowanych treści oraz świadczonych usług).
5. Serwis lub Serwis zbior.stron.biz.pl - oznacza Serwis internetowy udostępniany przez FRIKOMP pod adresem internetowym http://zbior.stron.biz.pl.
6. Formularze - oznaczają strony internetowe w Serwisie, które umożliwiają Użytkownikowi zawarcie z FRIKOMP umowy o świadczenie Usług oraz korzystanie z Usług, a także udostepnienie FRIKOMP danych (w tym danych osobowych) Użytkownika, o ile jest to konieczne dla skorzystania z Usług.
7. Narzędzia internetowe - oznaczają oprogramowanie, zespół rozwiązań informatycznych i Formularze udostępniane w Serwisie w celu korzystania z Usług. Wszystkie Narzędzia internetowe są zautomatyzowane.
8. Treści - oznaczają wszelkie treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie w ramach Usług, w szczególności treści wpisywane przez Użytkowników do Formularzy dodania adresu internetowego lub/i modyfikacji Strony internetowej Użytkownika w Serwisie (w tym adresy internetowe, opisy i informacje dotyczące Stron internetowych Użytkowników).
9. Usługi - oznaczają określone w Regulaminie, świadczone przez FRIKOMP dla Użytkownika, usługi polegające na udostępnieniu Użytkownikowi możliwości:
a) bezpłatnego wyszukiwania interesujących Użytkownika adresów internetowych Stron internetowych Użytkowników oraz zapoznawania się z tymi adresami internetowymi, opisami i informacjami dotyczącymi tych Stron internetowych;
10. Strona internetowa Użytkownika - oznacza stronę internetową lub/i serwis internetowy Użytkownika.
11. Link - oznacza łącze (odwołanie) do danej strony internetowej umożliwiające jej otwarcie.
12. Dni robocze - oznaczają dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

III. Zasady korzystania z Usług.
1. Usługa umożliwia Użytkownikowi wyszukiwanie interesujących Użytkownika adresów internetowych Stron internetowych innych Użytkowników oraz zapoznawania się z tymi adresami internetowymi, opisami i informacjami dotyczącymi tych Stron internetowych, a także zamieszczenie i rozpowszechnianie adresu internetowego Strony internetowej Użytkownika w Serwisie wraz z jej opisem i innymi informacjami dotyczącymi tej Strony internetowej Użytkownika oraz dokonywanie zmian w adresie, opisie i innych informacjach dotyczących Strony internetowej Użytkownika.
2. Użytkownik korzysta z Usług za pomocą udostępnionych w Serwisie Narzędzi internetowych, Linków i Formularzy oraz zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronach internetowych Serwisu. Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól odpowiednich Formularzy przeznaczonych do korzystania z Usług, chyba że pole to jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne).
3. Adresy internetowe Stron internetowych Użytkowników wraz z opisami i informacjami dotyczącymi tych Stron internetowych są nieodpłatnie wyszukiwane oraz czytane przez inne osoby korzystające z Serwisu.
4. Treści zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie powinny być zgodne z przeznaczeniem Usług, postanowieniami Regulaminu oraz wymogami określonymi w Serwisie. Opis i informacje dotyczące Strony internetowej Użytkownika powinny dotyczyć tej Strony internetowej, do której zostały zamieszczone, być zgodne z prawdą oraz nie mogą wprowadzać w błąd co do podmiotu, który prowadzi i rozpowszechnia tę Stronę internetową.
5. Treści Użytkownika mogą zawierać taką ilość znaków (wraz ze spacjami i znakami przestankowymi), jaka jest możliwa do wpisania w Formularzu przeznaczonym do zamieszczenia Treści w Serwisie.
6. FRIKOMP informuje, że w Serwisie mogą być prowadzone rankingi adresów internetowych Stron internetowych Użytkowników według kryteriów określonych przez FRIKOMP, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez akceptację Regulaminu.
7. Korzystanie z Usług w zakresie określonym w punkcie II.9.a) Regulaminu jest bezpłatne.
8. Korzystanie z Usług w zakresie określonym w punkcie II.9.b) Regulaminu jest odpłatne, a wysokość opłat za świadczenie tych Usług określa punkt IV Regulaminu.
9. Niezależnie od postanowień punktu III.7 i III.8 Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (przedsiębiorcy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie jest pobierane przez FRIKOMP i nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z Usług.
10. Treści Użytkownika są upubliczniane w Serwisie po sprawdzeniu przez Moderatora czy spełniają one postanowienia Regulaminu.
11. FRIKOMP nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkowników zamieszczane i rozpowszechniane w Serwisie. Użytkownik zamieszcza i rozpowszechnia Treści w Serwisie w imieniu własnym, na swoją rzecz i na swoją odpowiedzialność. Udostępnienie przez FRIKOMP, w ramach Usług, możliwości zamieszczania i rozpowszechniania Treści w Serwisie ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.
12. Użytkownik zobowiązany jest do nie dodawania do Katalogu treści bezprawnych, w tym stron zawierających treści których publikowanie, udostępnianie lub rozpowszechnianie jest niezgodne z obowiązującym prawem lub normami społecznymi, w szczególności: stron, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo itp. materiałów zawierających treści pornograficzne, erotyczne, materiałów propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów;
13. Użytkownik posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie oraz na stronach internetowych Serwisu za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
14. Korzystanie przez Użytkownika z Usług, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z:
a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że zamieszczone i rozpowszechniane przez Użytkownika Treści w Serwisie będą czytane przez inne osoby;
b) wyrażeniem przez Użytkownika zgody na nieodpłatne czytanie Treści Użytkownika przez inne osoby.

IV. Warunki korzystania z Usług.
1. Skorzystanie z możliwości zamieszczenia pojedynczego adresu Strony internetowej Użytkownika w Serwisie, w ramach Usług określonych w punkcie II.9.a) Regulaminu, wymaga dokonania łącznie przez Użytkownika następujących czynności: a) prawidłowego wypełnienia wszystkich pól Formularza umożliwiającego skorzystanie z Usług w zakresie określonym przez FRIKOMP jako obowiązkowy, w szczególności w zakresie adresu poczty elektronicznej Użytkownika, adresu Strony internetowej Użytkownika, opisu i informacji dotyczących tej Strony internetowej;
b) zaakceptowania postanowień Regulaminu;
c) przesłania wypełnionego Formularza wskazanego w punkcie a) powyżej drogą elektroniczną do FRIKOMP poprzez aktywowanie ("kliknięcie") odpowiedniego pola (checkboxa) znajdującego się w Formularzu;
d) aktywowania ("kliknięcia") Linku aktywacyjnego otrzymanego w liście elektronicznym wysłanym przez FRIKOMP do Użytkownika na udostępniony FRIKOMP przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (jeżeli jest to wymagane dla skorzystania z Usług);
2. Skorzystanie z możliwości dokonania zmiany w adresie, opisie lub informacjach dotyczących pojedynczej adresu Strony internetowej Użytkownika w Serwisie, w ramach Usług określonych w punkcie II.9.a) Regulaminu, wymaga dokonania łącznie przez Użytkownika następujących czynności:
a) prawidłowego wypełnienia wszystkich pól Formularza umożliwiającego skorzystanie z Usług w zakresie określonym przez FRIKOMP jako obowiązkowy, w szczególności w zakresie adresu poczty elektronicznej Użytkownika, adresu Strony internetowej Użytkownika, opisu i informacji dotyczących tej Strony internetowej;
b) aktywowania ("kliknięcia") Linku aktywacyjnego otrzymanego w liście elektronicznym wysłanym przez FRIKOMP do Użytkownika na udostępniony FRIKOMP przez Użytkownika adres poczty elektronicznej;
c) przesłania wypełnionego Formularza wskazanego w punkcie a) powyżej drogą elektroniczną do FRIKOMP poprzez aktywowanie ("kliknięcie") odpowiedniego pola (checkboxa) znajdującego się w Formularzu;
3. Niezależnie od postanowień punktu IV.1 - IV.2 Regulaminu, korzystanie przez Użytkownika z Usług może zostać uzależnione od dokonania określonych czynności lub złożenia określonych oświadczeń przez Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przy próbie skorzystania z Usług.
4. Wykonanie czynności określonych w punkcie IV.1 - IV.2 Regulaminu odbywa się za pomocą odpowiednich Formularzy dostępnych w Serwisie.
5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez FRIKOMP dla celów związanych z korzystaniem z Usług.
6. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest FRIKOMP.
7. FRIKOMP informuje, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość korzystania z Usług określonych w punkcie II.9.a) Regulaminu oraz że Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
8. Zgłoszenie żądania zaprzestania przetwarzania przez FRIKOMP danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z Usług określonych w punkcie II.9.a) Regulaminu jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania przez Użytkownika z Usług określonych w punkcie II.9.a) Regulaminu i wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o świadczenie Usług określonych w punkcie II.9.a) Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym.
9. Wypełnienie Formularza umożliwiającego udostępnienie danych osobowych Użytkownika odbywa się w oparciu o następujące zasady:
a) dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika, który wypełnia Formularz i powinny być zgodne z prawdą;
b) osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik.
10. Korzystanie z Usług, a w szczególności przesłanie do FRIKOMP Formularza dotyczącego akceptacji Regulaminu, jest równoznaczne z:
a) złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane osobowe udostępnione w Formularzu są zgodne z prawdą;
b) upoważnieniem FRIKOMP do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach związanych z korzystaniem z Usług;
c) przyjęciem do wiadomości przez Użytkownika prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
11. Podanie danych niezgodnych z prawdą uprawnia FRIKOMP do zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi.
12. FRIKOMP zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w celu ustalenia, czy są one zgodne z prawdą.

Użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia FRIKOMP przeprowadzenia weryfikacji wskazanej w zdaniu poprzednim, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu i udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę FRIKOMP.

V. Prawa i obowiązki Użytkownika.
1. FRIKOMP dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu i Usług było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże FRIKOMP nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisu i Usług. Ponadto Narzędzia internetowe mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i Usług, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to: posiadanie dostępu do Internetu, przeglądarka internetowa Internet Explorer 8.0. lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 19.0. lub wersjach wyższych albo przeglądarka internetowa Chrome 25.0. lub wersje wyższe.
2. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych przez FRIKOMP do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, FRIKOMP podaje w Polityce prywatności dostępnej z głównej strony internetowej Serwisu.
3. Bez uprzedniej zgody FRIKOMP, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Usług.
4. Użytkownik zobowiązany jest do zamieszczania w Serwisie wyłącznie Treści zgodnych z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniających warunki określone w Regulaminie. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie FRIKOMP z tytułu rozpowszechniania w Serwisie Treści niespełniających warunków określonych w Regulaminie.
5. Użytkownik zobowiązany jest posiadać wszelkie prawa do zamieszczonych przez niego Treści w Serwisie w zakresie umożliwiającym ich rozpowszechnianie na warunkach określonych w Regulaminie oraz nieodpłatne czytanie przez inne osoby, w tym zobowiązany jest posiadać autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne lub odpowiednie licencje do tych Treści w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.). Zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że posiadane przez Użytkownika prawo do Treści oraz prawo do zezwalania innym osobom na nieodpłatne czytanie tych Treści na warunkach określonych w Regulaminie jest niczym nieograniczone.
6. Użytkownik zobowiązany jest dopełnić wszelkich prawem wymaganych czynności niezbędnych do zamieszczenia Treści w Serwisie oraz ich rozpowszechniania i nieodpłatnego czytania przez inne osoby, na warunkach określonych w Regulaminie. Zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Treści Użytkownika nie naruszają praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) ani wszelkich innych praw osób trzecich w rozumieniu właściwych przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie FRIKOMP z tytułu roszczeń osób trzecich (w tym organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi) związanych z naruszeniem praw autorskich, praw pokrewnych lub jakichkolwiek innych praw do Treści zamieszczonych i rozpowszechnianych przez Użytkownika w Serwisie.
7. Użytkownik zobowiązany jest dokonać stosownego rozliczenia ze wszystkimi osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do Treści zamieszczonych i rozpowszechnianych przez niego w Serwisie, jeżeli uprawnione osoby wystąpią z roszczeniami z tytułu przysługujących im praw.
8. FRIKOMP nie ponosi odpowiedzialności za Treści zamieszczane i rozpowszechniane przez Użytkowników w Serwisie. Użytkownik zamieszcza i rozpowszechnia Treści w Serwisie w imieniu własnym, na swoją rzecz i na swoją odpowiedzialność. Udostępnienie przez FRIKOMP, w ramach Usług, możliwości zamieszczania i rozpowszechniania Treści w Serwisie ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych. Oznacza to w szczególności, że FRIKOMP nie zamieszcza, nie przechowuje i nie rozpowszechnia Treści Użytkowników we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, a czynią to Użytkownicy w swoim imieniu, na własną rzecz i własną odpowiedzialność.
9. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie (w tym adresy internetowe, opisy i informacje o Stronach internetowych Użytkowników), a także treści Stron internetowych Użytkownika, których adresy internetowe są zamieszczone i rozpowszechniane w Serwisie powinny spełniać następujące warunki:
a) nie mogą naruszać przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów;
b) nie mogą zawierać treści naruszających lub mogących powodować naruszenie praw FRIKOMP i praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich i praw pokrewnych, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, praw do nazw i oznaczeń osób trzecich;
c) nie mogą być obraźliwe, wulgarne ani posiadać charakteru pornograficznego;
d) nie mogą dyskryminować płci, rasy, narodowości, języka, religii ani nawoływać lub prowokować do przemocy lub agresji;
e) nie mogą zawierać gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich;
f) nie mogą zawierać treści obarczających inne osoby niesprawdzonymi, nieprawdziwymi lub/i bezpodstawnymi zarzutami;
g) nie mogą zawierać treści niestosownych w kontekście informacji o śmierci, chorobie lub nieszczęśliwym wypadku innej osoby;
h) nie mogą zawierać wirusów komputerowych;
i) nie mogą być sporządzone w języku obcym (innym niż polski) bez jednoczesnej polskiej wersji językowej;
j) nie mogą zawierać treści identycznych lub wyraźnie podobnych do Treści już zamieszczonych w Serwisie lub stanowiących modyfikację Treści już zamieszczonych w Serwisie;
k) nie mogą prowadzić do stron internetowych, do których prowadzą już Treści zamieszczone w Serwisie;
l) nie mogą prowadzić do stron internetowych będących w fazie budowy, nie zawierających prawie żadnych lub zrozumiałych treści lub/i zawierających treści będące wyłącznie przekierowaniem do innych stron internetowych, a także których otwarcie nie jest możliwe z uwagi na błędy lub/ usterki techniczne;
m) tytuł Strony internetowej Użytkownika nie może zawierać powtórzeń tych samych znaków, symboli, liter lub/i liczb, w szczególności nie może stanowić łańcuszków składających się ze zbitków liter, liczb, symboli lub/i znaków, niestanowiących zrozumiałej treści;
n) w tytule i opisie Strony internetowej Użytkownika wielkie litery mogą być używane wyłącznie zgodnie z zasadami pisowni języka polskiego;
o) tytuł i opis Strony internetowej Użytkownika nie może zawierać wyrazów i określeń mających charakter słów kluczowych dla Strony internetowej Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie FRIKOMP z tytułu naruszenia przez Użytkownika postanowień zdania poprzedniego.
10. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu i Usług, do korzystania z Usług w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz do niepodejmowania żadnych działań na szkodę FRIKOMP, Użytkowników oraz innych osób.
11. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego oraz przeznaczeniem Usług.
12. FRIKOMP jest uprawniona do stosowania w Serwisie mechanizmów pozwalających na wyszukiwanie Treści Użytkowników według określonych kryteriów, kategorii lub grup.
13. Umowa o świadczenie Usług określonych w punkcie II.9.a) Regulaminu zostaje zawarta pomiędzy FRIKOMP i Użytkownikiem w języku polskim i na czas oznaczony równy czasowi jego bieżącego połączenia z Serwisem (jego bieżącej sesji w Serwisie).
14. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego punktu Regulaminu.

VI. Zakres odpowiedzialności i prawa FRIKOMP.
1. FRIKOMP jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu i Usług, jeżeli jest to spowodowane: a) koniecznością naprawy, wymiany, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu komputerowego albo oprogramowania, przy czym FRIKOMP dołoży starań, aby przerwy te miały w takim wypadku miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski);
a) przyczynami niezależnymi od FRIKOMP (w szczególności siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
2. FRIKOMP nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu komputerowego lub oprogramowania oraz okolicznościami niezależnymi od FRIKOMP.
3. FRIKOMP nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). FRIKOMP jest jednak odpowiedzialna za działania lub zaniechania (jak za własne działanie lub zaniechanie) osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. FRIKOMP ponosi także odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług, jeżeli odpowiedzialność ta wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady odpowiedzialności FRIKOMP określone w niniejszym punkcie Regulaminu obejmują także odpowiedzialność FRIKOMP z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
4. FRIKOMP nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet oraz za Treści Użytkowników, w tym za podane w nich jakiekolwiek dane i informacje, a także za skutki skorzystania z tych Treści, danych i informacji przez inne osoby.
5. FRIKOMP nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego z Usług, za korzystanie przez niego z Usług w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i/lub postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
6. FRIKOMP zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych dotyczących Użytkownika (w tym jego danych osobowych) uprawnionym na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. FRIKOMP zastrzega sobie prawo do rozbudowy i zmian oprogramowania przeznaczonego do świadczenia Usług, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników. 8. FRIKOMP zastrzega sobie prawo do zmiany szaty graficznej i układu stron internetowych Serwisu przeznaczonych do świadczenia Usług, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
9. FRIKOMP zastrzega sobie prawo do rozbudowy form i zakresu korzystania z Usług, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
10. FRIKOMP zastrzega sobie ponadto prawo do dokonywania zmian poszczególnych funkcjonalności udostępnianych w ramach Usług, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników. W przypadku zmiany funkcjonalności udostępnianej w ramach Usług, FRIKOMP może zachować tą funkcjonalność w dotychczasowym kształcie (przez czas oznaczony lub nieoznaczony) dla Użytkowników, którzy korzystali z tej funkcjonalności w chwili dokonania zmiany.
11. FRIKOMP ma prawo do opatrzenia stron internetowych Serwisu elementami charakterystycznymi dla serwisów internetowych udostępnianych przez FRIKOMP, obejmującymi w szczególności odpowiedni nagłówek, stopkę oraz powierzchnię przeznaczoną do zamieszczania i rozpowszechniania reklam lub ogłoszeń FRIKOMP i innych osób (powierzchnia reklamowa). Reklamy i ogłoszenia wskazane w zdaniu poprzednim będą rozpowszechniane na powierzchni reklamowej w sposób wskazujący na to, że zamieszczone zostały przez FRIKOMP. FRIKOMP ma prawo do rozpowszechniania reklam i ogłoszeń wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego punktu Regulaminu w taki sposób, że w chwili ich publikacji będą one częściowo zasłaniać Treści Użytkownika. Korzystanie z Usług, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonywanie przez FRIKOMP czynności określonych w niniejszym punkcie Regulaminu.
12. Wszelkie prawa do elementów opisanych w punkcie poprzednim Regulaminu należą do FRIKOMP, z zastrzeżeniem praw do materiałów reklamowych reklamodawców FRIKOMP, które przysługują reklamodawcom FRIKOMP. Powierzchnia reklamowa Serwisu oraz wszelkie przychody z tytułu jej udostępniania i wykorzystywania należą w całości do FRIKOMP.
13. FRIKOMP zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania Usług w każdym czasie, bez konieczności uzasadniania przyczyny rezygnacji, w szczególności z ważnych przyczyn organizacyjnych, technicznych lub/i prawnych. FRIKOMP poinformuje o rezygnacji z udostępniania Usług poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia FRIKOMP na stronach internetowych Serwisu.
14. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy FRIKOMP i Użytkownikiem jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Miejscem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usług jest miejsce, w którym FRIKOMP ma siedzibę. Usługi elektroniczne dostępne w Serwisie są świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu, w którym FRIKOMP ma siedzibę.
15. Wyłącznym źródłem zobowiązań FRIKOMP jest Regulamin oraz przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
16. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, FRIKOMP może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usług z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, w szczególności technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikowi.
17. FRIKOMP może odmówić świadczenia Usług, w całości lub w części, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, w przypadku niespełniania przez Użytkownika lub Treści Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz w przypadkach wynikających z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem postanowień punktu VI.18 Regulaminu.
18. W przypadku niespełniania przez Treści Użytkownika lub Strony internetowe Użytkownika warunków określonych w Regulaminie, które może skutkować odmową świadczenia Usług Użytkownikowi, FRIKOMP wzywa Użytkownika do zmiany (w tym modyfikacji) Treści Użytkownika w taki sposób, aby spełniały one warunki określone w Regulaminie. W przypadku dokonania przez Użytkownika zmiany Treści Użytkownika w taki sposób, aby spełniały one warunki określone w Regulaminie, FRIKOMP rozpoczyna świadczenie Usług Użytkownikowi na warunkach określonych w Regulaminie.
19. Z zastrzeżeniem postanowień punktu VI.20 i VI.21 Regulaminu, w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, FRIKOMP jest uprawniona do:
a) zablokowania (uniemożliwienia) dostępu do Treści Użytkownika;
b) usunięcia Treści Użytkownika z Serwisu (zasobów pamięci serwera FRIKOMP) i zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie Usług bez zachowania okresu wypowiedzenia).

FRIKOMP zablokuje (uniemożliwi) dostęp do Treści Użytkownika po uprzednim wysłaniu do Użytkownika zawiadomienia o zamiarze zablokowania dostępu do Treści Użytkownika. Jednocześnie w zawiadomieniu, FRIKOMP wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu oraz udzielenia stosownych wyjaśnień odnośnie naruszenia przez Użytkownika tych przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 (pięć) dni. W przypadku nie udzielenia wyjaśnień przez Użytkownika, braku wiarygodnych wyjaśnień Użytkownika w wyznaczonym terminie liczonym od dnia wysłania zawiadomienia do Użytkownika lub/i oczywistego naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, FRIKOMP może zaprzestać świadczenia Usług Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym, o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym zawiadomieniem.

20. FRIKOMP jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie Usług bez zachowania okresu wypowiedzenia), bez uprzedniego zawiadomienia o tym Użytkownika, w następujących przypadkach: a) zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania przez FRIKOMP danych osobowych Użytkownika dla celów korzystania z Usług;
b) udostępnienia FRIKOMP danych osobowych niezgodnych z prawdą;
c) nie spełniania przez Użytkownika postanowień punktu II.2 Regulaminu.
FRIKOMP jest ponadto uprawniona do zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie Usług bez zachowania okresu wypowiedzenia), bez uprzedniego zawiadomienia o tym Użytkownika, w przypadku otrzymania przez FRIKOMP urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze rozpowszechnianej przez Użytkownika Treści. 21. FRIKOMP jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi, bez uprzedniego zawiadomienia o tym Użytkownika, w przypadku wypowiedzenia Użytkownikowi przez FRIKOMP umowy o świadczenie Usług (z chwilą upływu okresu wypowiedzenia) oraz w przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika umowy o świadczenie Usług (z chwilą wypowiedzenia).
22. W przypadku upływu czasu trwania Usług lub zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi, FRIKOMP usunie Treści Użytkownika z zasobów pamięci serwera FRIKOMP. Postanowienie zdania pierwszego niniejszego punktu Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku Treści zabezpieczonych na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na żądanie uprawnionej na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby lub organu, z tym zastrzeżeniem, że w takim przypadku FRIKOMP jednocześnie blokuje (uniemożliwia) dostęp do Treści Użytkownika.

VII. Korespondencja.
1. FRIKOMP kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z korzystaniem z Usług na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez Użytkownika.
2. Użytkownik powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu i Usług na adres poczty elektronicznej katalog@frikomp.pl lub za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym zbior.stron.biz.pl/kontakt, chyba że FRIKOMP wskaże Użytkownikowi inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja winna być kierowana.
3. FRIKOMP nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wysłania korespondencji do Użytkownika na skutek podania przez niego błędnego lub nieprawdziwego adresu poczty elektronicznej bądź na skutek utraty przez niego możliwości korzystania z danego adresu poczty elektronicznej i nie udostępnienia FRIKOMP nowego adresu poczty elektronicznej, na który korespondencja powinna być kierowana. We wszystkich tych przypadkach wskazanych w zdaniu poprzednim, korespondencję FRIKOMP uważa się za dostarczoną z dniem wysłania tej korespondencji do Użytkownika.

VIII. Reklamacje.
1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Usług na adres poczty elektronicznej katalog@frikomp.pl lub za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym zbior.stron.biz.pl/kontakt.
2. FRIKOMP rozpatruje reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 (czternaście) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. FRIKOMP poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, FRIKOMP o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
3. Odpowiedź na reklamację FRIKOMP kieruje na adres Użytkownika wskazany w punkcie VII.1 Regulaminu.

IX. Zmiany Regulaminu.
1. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach internetowych Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.
2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu.
3. FRIKOMP zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.
4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu (w szczególności poprzez zamieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu zawierającego zmiany), z zastrzeżeniem zdań następnych niniejszego punktu Regulaminu. FRIKOMP zawiadamia o zmianie Regulaminu dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z Usług w chwili dokonania zmiany Regulaminu) poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu. Zmiany Regulaminu są wiążące dla dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z Usług w chwili dokonania zmiany Regulaminu) po dokonaniu przez FRIKOMP czynności wskazanych w zdaniach poprzednich niniejszego punktu Regulaminu, w tym zawiadomieniu Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu. FRIKOMP może także dodatkowo informować dotychczasowych Użytkowników o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.
5. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym.
6. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usług po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.

Polityka Prywatności


Polityka Prywatności oraz plików cookies serwisu internetowego Zbior.Stron.biz.pl
I. Informacje Ogólne
Ochrona prywatności użytkowników jest dla nas ważna, dlatego celem niniejszego dokumentu jest rzetelne informowanie użytkowników o sposobie gromadzenia lub generowania i wykorzystania danych osobowych i statystycznych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej.
Administratorem Pani/Pana danych zebranych za pośrednictwem niniejszego serwisu jest FRIKOMP, z siedzibą przy ul. Bukowej 20, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 622-264-36-64, kontakt z nami w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: katalog@frikomp.pl

II. Cel i Podstawa Przetwarzania Danych
1. Za pośrednictwem serwisu zbieramy informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika. 2. Abyśmy mogli świadczyć Państwu usługi zgodnie z naszym profilem działalności, podane za pośrednictwem serwisu dane, przetwarzamy w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej szczegółowo wskazujemy jakie dane osobowe zbieramy, jaki jest tego cel oraz wskazujemy podstawę prawną jeśli chcą Państwo abyśmy stworzyli prezentacje z naszą ofertą dla podanej strony internetowej i ją przedstawili, przetwarzamy takie dane jak:
- adres e-mail,
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
W celu zamówienia kontaktu telefonicznego z konsultantem ds. reklamy internetowej, który przedstawi naszą ofertę przetwarzamy następujące dane:
-numer telefonu,
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
Zawsze mogą się Państwo z nami skontaktować za pomocą formularza kontaktowego zmieszczonego na naszej stronie, w celu poprawnej identyfikacji zgłoszenia przetwarzamy takie dane jak:
imię i nazwisko (jeżeli zostanie podane),
adres e-mail,
ewentualnie inne dane podane w treści zapytania.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy; jeżeli zdecyduje się Pan/Pani podać swoje dane w celu uzyskania oferty, uznajemy, że wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie dane — wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
3. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do rozpoczęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług.
4. Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie podlega ocenie przez system informatyczny. Proponowana cena usługi w żaden sposób nie jest wynikiem oceny dokonanej przez jakikolwiek system informatyczny.
5. Nie sprzedajemy danych osobowych podanych w formularzach, nie udostępniamy ich podmiotom trzecim, w szczególności nie przesyłamy danych osobowych poza granice EOG ani nie przekazujemy organizacjom międzynarodowym.
6. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

III. Informacja o Plikach Cookies.
1. Strona internetowa korzysta z plików cookies („ciasteczka”), które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Na stronie Zbior.Stron.biz.pl używane są trzy kategorie plików cookies:
a) Funkcjonalne - są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookies pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie szybkiego wczytywania podstron, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
b) Polepszające funkcjonalność: te pliki cookies pomagają nam udoskonalać witrynę, dostarczając informacji o korzystaniu z niej przez użytkowników. W niektórych przypadkach pliki te umożliwiają szybsze przetworzenie żądania i pozwalają zapamiętać wybrane preferencje witryny. Wyłączenie tych plików może spowodować wyświetlanie źle dostosowanych rekomendacji i wolne działanie strony.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w naszych sieciach reklamowych
4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
a) Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). b) „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. Informacje zawarte w plikach cookies przechowujemy do czasu wycofania przez Państwa zgody lub aktualizacji (nadpisania) tych danych.
7. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
8. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
- Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
- Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
- Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
- Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

IV. Prawa Użytkownika
1. Szanując prawa Użytkowników wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, zawiadamiamy, że posiadają Państwo prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych.
Jednocześnie wskazujemy, że powyżej wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, dlatego w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
- istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. W każdej chwili mogą wnieść Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych, które zostały nam przekazane na podstawie dobrowolnej zgody. Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które się dokonało przed tym cofnięciem. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
3. Uprawnienia swoje mogą Państwo realizować poprzez wysłanie do nas takiej informacji na adres: katalog@frikomp.pl
4. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami, informujemy o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 będzie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. Okres Przetwarzania Danych Osobowych
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami staramy się ograniczyć przechowywanie danych osobowych, które nie są już wykorzystywane.
2. Podane przez Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego będą u nas procesowane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od rezultatu, albo zasilą bazę naszych klientów, albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.
3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
- w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy - do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności,
- w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, a więc danych wykorzystywanych do przekazywania informacji marketingowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
4. Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie dochodzenia roszczeń, które Zbior.Stron.biz.pl lub użytkownik może dochodzić w z zawartą umową, okres ten wydłużamy o rok.
5. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi.
6. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

VI. Zmiana Polityki Prywatności
1. Aktualna treść Polityki Prywatności oraz plików cookies serwisu internetowego Zbior.Stron.biz.pl od 25.05.2018 r.
2. Zbior.Stron.biz.pl zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej stronie.
3. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem.
Wizyty robotów | Google 82 | Yahoo! 1